Anne-Marie Diëtist & Gewichtscoach in Almere

Diëtist & Gewichtscoach

Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright op de website van Anne-Marie en auteurswet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website Anne-Marie, is het mogelijk dat de informatie die op de website van Anne-Marie wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website van Anne-Marie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Anne-Marie mag geen auteurs rechtelijke en beschermde werken of andere in de website van Anne-Marie opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de website van Anne-Marie (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website van Anne-Marie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Anne-Marie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website Anne-Marie te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website Anne-Marie verkregen.