Anne-Marie Diëtist & Gewichtscoach in Almere

Diëtist & Gewichtscoach

Algemene Voorwaarden Anne-Marie 2024

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

3. Tarieven
Dieetadvisering is voor 2024 maximaal 3 behandeluren, onder verwijzing van uw huisarts, opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract en regel ik de declaraties. Daarnaast wordt dieetadvies vergoed via uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden. Let op dat de uren uit de basisverzekering onder uw eigen risico kunnen vallen. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Ketenzorg. Het gezamenlijk aanbieden van zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg is ontstaan omdat er steeds meer mensen zijn met één of meer chronische ziekten, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. Ketenzorg zorgt ervoor dat deze mensen de juiste zorg van een hoogstaande kwaliteit ontvangen.
Bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten worden vergoed vanuit de ketenzorg. De ketenzorg wordt volledig vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Indien u niet (geheel) verzekerd bent voor voeding- en dieetadvisering of als u een goede gewichtscoach nodig hebt, kunt u ook gewoon zo bij mij terecht en heeft u geen verwijsbrief nodig.

Kosten per 15 minuten: € 22,00
Intake consult tussen de 60 en 90 minuten
Vervolgconsulten zijn 30 of 15 minuten

De berekende tijd op de factuur kan verschillen met de consulttijd, in verband met de benodigde tijd voor het uitwerken van het individueel dieetvoorschrift. Soms is er meer en soms is er minder tijd nodig. Alles gaat in overleg. Indien u een afspraak bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zijn wij genoodzaakt het afgesproken consult te berekenen.

Een eindrapportage is een verplichting vanuit de zorgverzekeraar. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de behandelingen van de diëtist om wat voor rede dan ook, dient er ten allen tijde een eindgesprek te moeten plaatsvinden, waarna een eindrapportage naar de verwijzer kan worden gestuurd. Hier wordt 15 minuten voor gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

Het rekeningnummer van Anne-Marie is: ING: NL73 INGB 0005 1871 39

5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

6. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Bij een 1e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 2e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

9. Privacy
Anne-Marie diëtist en gewichtscoach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

10. Klachten
Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.